AWS Cost Explorer اکنون توصیه های برنامه پس انداز را برای حساب های عضو (پیوند یافته) ارائه می دهد

AWS Cost Explorer اکنون توصیه های برنامه پس انداز را برای حساب های عضو (پیوند یافته) ارائه می دهد

مشتریانی که تمرکز خود را برای مدیریت هزینه و AWS غیر متمرکز می کنند ، و همچنین ارائه دهندگان راه حل AWS که فروش خدمات AWS را به مشتریان نهایی می دهند ، اکنون می توانند پس انداز هزینه را در سطح حساب شخصی تخمین و پیاده سازی کنند.

عضو (پیوند) حسابها می توانند بر اساس هزینه واجد شرایط خود (با مجوزهای دسترسی مناسب) توصیهای را مشاهده کنند. حساب های کارشناسی ارشد (پرداخت کننده) می توانند هر دو توصیه را نشان دهند که هزینه های واجد شرایط را در کل سازمان AWS و توصیه های آنها در سطح حساب شخص عضو (پیوند یافته) منعکس می کند.