خدمات مدیریت شده AWS با پشتیبانی از Amazon Sagemaker ، سازند دریاچه AWS و Amazon CloudSearch قابلیت داده های بزرگ را گسترش می دهد.

خدمات مدیریت شده AWS (AMS) اکنون از چندین ابزار داده بزرگ AWS پشتیبانی می کند ، از جمله Amazon Sagemaker ، سازند دریاچه AWS و Amazon CloudSearch به عنوان خدمات … Read More

خدمات مدیریت شده AWS با پشتیبانی از Amazon Sagemaker ، سازند دریاچه AWS و Amazon CloudSearch قابلیت داده های بزرگ را گسترش می دهد.

خدمات مدیریت شده AWS (AMS) اکنون از چندین ابزار داده بزرگ AWS پشتیبانی می کند ، از جمله Amazon Sagemaker ، سازند دریاچه AWS و Amazon CloudSearch به عنوان خدمات … Read More